Մեր տեսակետը

Ներկայիսժամանակներըբնորոշվումենգիտելիքիբարդության (տվյալներ, պարունակությունևայլն) անկանխատեսելիաՃով: Բարդությունասելովայստեղնկատիունենքնրա (գիտելիքի) չափը, գործողություններիմեծաքանակությունըևբարդությունը, գիտելիքի` տարածությանևժամանակիմեջմնայունությունը, ինչպեսնաևգիտելիքիփոփոխությանանկանխատեսելիդինամիկան, որնանհայտէոչմիայնդիզայնի, այլևընթացքիժամանակ: Սրավառ օրինակն է WEB-ըևբոլորայննյութերը, ներառյալմուլտիմեդիան, որոնքշարունակաբարհայտնվումենինտերնետայինցանցում: Այսհետազոտականաշխատանքիշրջանակներումմենքառաջարկումենքմինորմոտեցում, որըառընչվումէբարդությանվերընշվածմակարդակիհետ, և, հուսանք, կկարողանահաղթահարելգոյությունունեցողտվյալներիևգիտելիքիներկայացմանտեխնոլոգիայիորոշպրոբլեմները: Առանցքայինիդեանկայանումէնրանում, որառաջարկվումէ bottom-up մոտեցում, ըստ որի ոչ սովորական բնույթի (տարբերակային) ինֆորմացիան համարվում է հատկանիշ, որը պետք է պահպանվի և օգտագործվի, չդիտվելով որպես արատ` անհետանալովընդհանուրսխեմայիմեջ: Այսպիսիլուծումըբերումէնրան, որտեղիէունենումանցումմիմոտեցումից(որտեղ գիտելիքը իրենից ներկայացնում է հիմնական էլեմենտների հավաքական պատկեր) մյուսին (որտեղ նոր գիտելիքը ձեռք է բերվում դիզայնի կամ գոյություն ունեցող գիտելիքի ընթացիկ ադապտացիայի շնորհիվ):
Մասնավորապես, մեր նպատակն է կառուցել գիտելիք, հիմնվելով գոյություն ունեցող բավականին կապակցված գիտելիքի մասերից կազմված բազիսի վրա: Գիտելիքը այլևս չի ստեղծվի ab inito, փոխարենը` ավելին և ավելին կկառուցվի գոյություն ունեցող գիտելիքի մասերի ադապտացիայի շնորհիվ, հաճախ իրականցնելով այն էվոլուցիայի ընթացքում: Այսպիսի պրոցեսը ոչ միշտ կղեկավարվի կամ կպլանավորվի արտաքին միջավայրից, այլ կիրականացվի միջավայրի ներսում տեղի ունեցող ներքին փոփոխությունների շնորհիվ:
Չափազանցկարևոր է զարգացնել մեթոդներ և գործիքներ, որոնք թույլ կտան իրականացնել էֆֆեկտիվ մոդելավորում` կուտակելով, ղեկավարելովևօգտագործելովստեղծվողգիտելիքիհատկանիշները: Ընդհանրացնելով, սա կբերի հարմարվողական, անհրաժեշտության դեպքում` ինքնահարմարվողականգիտելիքայինհամակարգերիզարգացմանը, ինչպեսնաևգիտելիքներինախագծմանևղեկավարմաննորմեթոդոլոգիայի, որըմենքանվանումենքՏարբերակայինԳիտելիքիՂեկավարումևԱդապտացիա:

Ֆաուստո Ջունքիլիա (ծրագրիղեկավար) – FaustoGiunchiglia(projectleader)
Տրենտո, Մայիսի 5, 2006 ~3:52 a.m.


Թարգմանող Լիլիթ Պողոսյան


Наша Визија (Serbian) Алсын хараа(Mongolian) A Nossa Céljaink (Hungarian) Notre vision (Francais) Tầm nhìn của chúng tôi (Vietnamese) ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് (Malayalam) Nuestra visión (Spanish) আমাদের লক্ষ্য(Bengali) हाम्रो परिकल्पना(Nepali) हमारी परिकल्पना(Hindi) 우리의 연구 비젼(Korean) Vizyonumuz (Turkish) Մեր տեսակետը (Armenian) Нашата визија (Macedonian) Perspectiva noastră (Romanian) La Nostra Vision (Italian) Unsere Vision (German) Наш погляд (Belorussian) Vår vision (Swedish) Взгляд в будущее (Russian) لغات اختلاف المعرفه (Arabic) Our Vision (English)